Úvod / Jazyková škola / Definicia úrovní

Definicia úrovní

Jazyková škola Nové Mesto nad Váhom

A1 (úplny začiatočník/ pokročilý začiatočník)

 • žiadna alebo veľmi malá znalosť jazyka
 • študent sa učí základnú slovnú zásobu a gramatiku, zoznamuje sa s výslovnosťou            
 • učí sa odpovedať na bežné osobné otázky (meno, vek...)
 • dokáže jednoducho odpovedať na otázky ktoré sa ho týkajú a jeho každodenného života (moja rodina, moje záluby, môj dom a pod.)
 • dokáže používať jazyk k uspokojeniu základných potrieb (spýtať sa na cestu, kúpiť si jedlo a pod.) dokáže položiť jednoduché otázky

A2 (mierne pokročilý)

 • študent rozumie hovorenému aj písanemu  prejavu v oblastiach, ktoré sa ho bezprostredne týkajú
 • dokáže na tieto témy viesť rozhovor
 • dokáže sa v bežných situaciach dohovoriť v cudzej krajine
 • dokáže hovoriť o svojich zážitkoch, plánoch, skúsenostiach, vie vysvetliť a zdôvodniť svoje správanie a to aj písomnou formou
 • jeho hovorený prejav je plynulejší, písany prejav komplexnejší (dokáže používať jednoduchšie súvetia) a slovná zásoba sa zväčšuje a konkretizuje

B1 (stredne pokročilý)

 • študent rozumie hlavným myšlienkam bežného hovoreného a písaného prejavu obsahujúceho aj neznáme výrazy a to takých, ktoré sa týkaju abstraktných tém
 • dokáže spontánne reagovat pri rozhovore s native speakerom
 • jeho hovorený prejav je viacmenej plynulý
 • dokáže sa plynule vyjadrovať písanou formou, vyjadrovať a vysvetliť tak svoj názor na súčasné problémy
 • rozlišuje formálne a neformálne jazyk

B2 (vyššie pokročilý)

 • študent je schopný plynule konverzovať na konkrétne, abstraktne a odborné témy
 • bez väčších problémov číta a rozumie autentickým cudzojazyčným textom (knihy, časopisy)
 • rozumie hovorenému prejavu a rozlišuje rôzne prízvuky či dialekty
 • rozumie zložitejším gramatickým javom, slovním spojeniam a sám ich dokáže používať
 • jeho výslovnosť sa už viac približuje výslovnosti native speakerov 
 • dokáže napísať souvislý strukturovaný text, napr. esej, článok, úvahu a pod.

skúšky napr.: "základná štátna jazyková skúška",

C1 (pokročilý)

 • bez problémov rozumie dlhšiemu autentickému hovorenému aj písanému prejavu, rozoznáva skrytý význam textu
 • hovorí rychlo a plynule, bez toho aby hľadal neznáme slová
 • flexibilne používa cudzí jazyk pre spoločenske, študijne a profesíne potreby
 • jeho písaný text je jasný, vhodne štrukturovaný a členený

skúšky napr.: "všeobecná štátna jazyková skúška",

C2 (jazykovo spôsobilý)

 • bez námahy rozumie takmer všetkému, čo počuje alebo číta
 • jeho hovorený aj písomný prejav je veľmi plynulý, zrozumiteľný a presne rozlišuje drobné významové rozdiely medzi slovami či frázami
 • rozlišuje veľké množstvo odborných termínov, regionálnych výrazov, slang
 • dokáže spracovávať informácie a tie ďalej interpretovať a reagovať na ne, kritizovať ich a pod.
 • native speaker si v jeho hovorenom či písanom prejave nevšimne chyby v gramatike, použití slov a fráz, výslovnosti, a pod. a na prvný pohľad nespozná, že sa nejedná o native speakera
Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.