Úvod / Počítačová škola / PC certifikáty

PC certifikáty

Zaraďovací test je našou štandardnou metódou na zaraďovanie účastníkov vzdelávania do našich kurzov. Naše testy sú zostavené podľa európskych štandardov vzdelávania / ECDL

Záverečný test - záverečné hodnotenie získaných vedomostí a zručností. Vystavenie certifikátu o absolvovaní kurzu s vyznačením dosiahnutej úrovne a opis nadobudnutých vedomostí a zručností.

Typy certifikátov

  •     Certifikát Alcanza European Education
  •     EU a SR certifikát - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR
  •     Medzinárodný certifikát ECDL – príprava na získanie certifikátu

Certifikát Alcanza European Education

Cieľom Alcanza European Education je poskytnúť študentom kvalitnú výučbu. Európske štandardy vzdelávania sú podkladom na meranie pokroku našich študentov. Úspešné absolvovanie skúšky je predpokladom pre získanie Certifikátu Alcanza European Education, ktorý je dôveryhodným dokladom o úrovni počítačových kompetencií jeho držiteľa.

EU a SR certifikát - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Ministersta Školstva SR

Kvalita výučby je v Alcanza European Education prvoradá. Z uvedeného dôvodu sú naše počítačové kurzy, ktoré vyučujeme, akreditované v súlade so zákonom č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 na Ministerstve školstva Slovenskej republiky v spolupráci s JVI.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou sa nevydáva automaticky. Absolventi počitačových kurzov môžu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu získať až po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich zo zákona o ďalšom vzdelávaní

Európska počítačová akadémia

    Základy informačných technológii – IT
    Práca s počítačom a správa súborov
    Spracovanie textu
    Spracovanie textu v praktických príkladoch
    Tabuľkový kalkulátor
    Tabuľkový kalkulátor v praktických príkladoch
    Databázový systém
    Databázový systém v praktických príkladoch
    Elektronická prezentácia
    Elektronická prezentácia v praktických príkladoch
    Informácie a komunikácia

Na každý jeden y týchto modulov si môžete vykonať skúšky u nás a získať akreditovaný certifikát Ministerstva školstva

Medzinárodný certifikát ECDL – príprava na získanie certifikátu

ECDL (European Computer Driving Licence) je označenie pre certifikačný systém znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou. Jeho základom je štandard, ktorý určuje rozsah požadovaných znalostí a zručností (nazývaný Sylabus ECDL) a celosvetovo platná metodika na overovanie, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. Certifikát ECDL je medzinárodne rešpektovaným dokladom o tom, že jeho držiteľ požadovanú úroveň/požadovaný štandard/ znalostí a zručností z príslušnej oblasti preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. Certifikácia znalostí a zručností prostredníctvom systému ECDL sa používa vo vyše 148 krajinách sveta v 41 jazykoch. Je nezávislá od typu počítačov a ich programového vybavenia, je otvorená pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, na spôsob získania vedomostí, a to vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Je prevádzkovaná na neziskovom princípe.

Zdroj : www.ecdl.sk pre bližšie info klikni

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.